Projekt UE

Zakład produkcyjny Agrimet udało się zbudować w rekordowym czasie, bo zaledwie kilku miesięcy. Zakład wyposażony jest w kompletny park maszynowy dedykowany do produkcji maszyn rolniczych.

Spółka mocnym akcentem wkroczyła na rynek maszyn uprawowych oferując szeroką gamę bron talerzowych oraz uniwersalne kultywatory do uprawy ścierniskowej i uprawy bez orkowej. Pozycję rynkową AGRIMET buduje dostarczając innowacyjne, wysokiej jakości maszyny w korzystnych cenach. Produkty AGRIMET są dopasowane do zdefiniowanych oczekiwań rolników. Są one opracowywane przez własnych projektantów oraz doświadczonych w branży pracowników, dzięki którym budowany jest potencjał przedsiębiorstwa.

AGRIMET zamierza tworzyć i rozwijać własną markę maszyn, która stanie się liderem w kategorii maszyn uprawowych. Marka ta budowana jest przez właściciela przedsiębiorstwa, pasjonata rolnictwa i maszyn rolniczych, który sam opracowywał nowe rozwiązania, jakie były wdrażane w maszynach rolniczych wykorzystywanych w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym.

Wraz z końcem 2019 roku w miejscowości Babki niedaleko Gołdapi AGRIMET oddał do użytkowania nowy zakład produkcyjny, w którym wdrażana jest seryjna produkcja maszyn rolniczych. Nawiązana współpraca z Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie przyczynia się do transferu innowacji, wiedzy i technologii do biznesu. To także przy udziale kadry naukowej Uniwersytetu są opracowywane nowe rozwiązania. Przy zakładzie powstaje pierwsze w województwie warmińsko – mazurskim Centrum Badawczo-Rozwojowe w którym prowadzone będą prace B+R w dziedzinie zaawansowanych technologii mogące mieć zastosowanie w maszynach rolniczych.

Innowacyjne rozwiązania kompaktowe, wysokiej jakości sprzęt są jednymi z głównych czynników wpływających na wybór sprzętu nie tylko przez polskich odbiorców. Aby sprostać tym oczekiwaniom producenci maszyn rolniczych zmuszeni są do tworzenia coraz bardziej precyzyjnych i charakteryzujących się dużą nowością maszyn, jakie znajdą swoje zastosowanie w specjalistycznym rolnictwie.

Agrimet Sp. z o. o. aktywnie korzysta z programów Unii Europejskiej. W roku 2017 po raz pierwszy aplikowaliśmy o wsparcie działań inwestycyjnych w ramach funduszy strukturalnych. Dotychczas sto procent złożonych przez Agrimet Sp. z o.o. wniosków zakwalifikowane zostało do przyznania dotacji.

 

KREDYT TECHNOLOGICZNY

W ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Agrimet Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na wdrożenie nowej technologii.

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji agregatów bezorkowych Multicut HD6

Numer Umowy: POIR.03.02.02-00-1161/17

Cele projektu: Celem projektu było wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji agregatu bezorkowego Multicat HD.

Planowanymi i osiągniętymi przez Agrimet efektami zrealizowanego projektu było wdrożenie opracowanej w ramach badań i opracowań własnych nieopatentowanej wiedzy technicznej, stanowiącej tajemnicę Spółki Agrimet związaną z produkcją agregatu przeznaczonego do uprawy uproszczonej. Wynikiem przeprowadzonych prac jest znacząco ulepszony produkt którym jest agregat bezorkowy Multicat HD.

Wartość całkowita projektu: 6 151 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 5 447 927,57 PLN

Wkład UE: 3 268 756,54 PLN

 

 

emblematy partnerów projektowych 1


CENTRUM BADAWCZO -ROZWOJOWE

Tytuł projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowe zastosowań nowych technologii w maszynach rolniczych
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Agrimet Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na budowę Centrum Badawczo Rozwojowego.

 

emblematy partnerów projektowych 2


PRACE BADAWCZO ROZWOJOWE

Tytuł projektu „Przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych nad nowymi dwoma rozwiązaniami które znajdą swoje zastosowanie w rolnictwie”.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Działanie , Działanie 1.2. Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.2. Współpraca biznesu z nauką Agrimet Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na prowadzenie zaawansowanych prac B+R w dziedzinie technologii mechanicznych, IT, analitycznych i agrotechnicznych mogących mieć zastosowanie w maszynach rolniczych, w tym maszynach precyzyjnych.

Tytuł projektu: „Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi rozwiązaniami jako strategiczny element umocnienia przewagi technologicznej i wzrostu innowacyjności Agrimet Sp. z o.o.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Działanie , Działanie 1.2. Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.2. Współpraca biznesu z nauką Agrimet Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na prowadzenie zaawansowanych prac B+R w dziedzinie zaawansowanych technologii mechanicznych, analitycznych i agrotechnicznych mogących mieć zastosowanie w maszynach ciężkich/konstrukcjach ciężkich.

 

emblematy partnerów projektowych 3


TARGI I MISJE

Tytuł projektu „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa AGRIMET na rynkach zagranicznych w ramach promocji branży polskich maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa”.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Agrimet Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na udział w programie promocji branży polskich maszyn i urządzeń na rynkach Rosji, Kazachstanu, Ukrainy, Niemiec i Włoch, a także w Polsce.


Tytuł projektu „Dalsza internacjonalizacja AGRIMET na rynkach zagranicznych w branży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa”

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP,

Umowa nr POPW.01.02.00-28-0003/22-00

Agrimet Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu, w ramach którego:

  • zostanie wdrożona koncepcja wejścia na rynki zagraniczne
  • nastąpi przygotowanie Agrimet i jego nowej oferty pod kątem internacjonalizacji na rynkach zagranicznych
  • nastąpi aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych w celu wprowadzenia nowych produktów przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych.

Całkowita wartość Projektu wynosi 745 308,66

Wartość dofinansowanie Projektu: 515 050,00

 

emblematy partnerów projektowych 4


CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWE – II ETAP.

Tytuł projektu „Centrum badawczo – rozwojowe jako strategiczny element umocnienia przewagi technologicznej i wzrostu innowacyjności Agrimet Sp. z o.o.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Agrimet Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na budowę Centrum Badawczo Rozwojowego. W ramach niniejszej inwestycji utworzone zostanie Centrum Badawczo-Rozwojowego – konstrukcji ciężkich.